Measúnú Scoile Uile – Tuairisc ó na Cigirí

Measúnú Scoile Uile – Tuairisc ó na Cigirí

Thug cigirí na Roinne faoi Mheasúnú Scoile Uile i mí Mheán Fómhair. D’fháiltigh pobal Ghaelscoil Cholmcille roimh an deis seo aiseolas a fháil maidir lenár gcur chuige agus an leas is fearr do na páistí faoinár gcúram a chinntiú. Chaith na cigirí am ag breathnóireacht ar gach uile gné den scoil.

Tá ríméad orainn go bhfuil tuairisc thar a bheith dearfach tagtha ó na cigirí.

Rinne na cigirí cur síos ar ár scoil mar Ghaeltacht bheag, áit a raibh mothú clainne i gceist.   Rinneadar tagairt do shástacht na bpáistí agus gur cainteoirí Gaeilge cumasacha iad. Fuair an scoil an grád is airde i mbeagnach gach gné den teagasc agus den mhúinteoireacht. Thagair siad do thimpeallacht ionchuimsitheach, taitneamhach, páiste-lárnach, áit a chuirtear dúshláin roimh pháistí ag gach leibhéal agus i ngach ábhar agus go dtugtar éagsúlacht deiseanna foghlamtha do na páistí.

Luaigh na cigirí gur bhain na múinteoirí an-úsáid as fearais agus acmhainní spreagúla chun tacú leis an bhfoghlaim. Mar fhoireann, táimid buíoch den fhlaithiúlacht a thugann pobal na scoile ó thaobh am agus ó thaobh airgid le Cairde na dTuistí ach go háirithe. Is leis an airgead seo a bhailítear atáimid in ann acmhainní breise a chur ar fáil.  Bhí tuairimí dearfacha ag tuismitheoirí agus páistí faoinár scoil san aiseolas a tháinig óna suirbhéanna. 

Bhí dhá phointe tagartha go mb’fhiú don scoil athbhreithniú a dhéanamh orthu.  An chéad cheann ná an líon páistí sna ranganna. Mar fhreagra ar an moladh seo, shocraigh An Bord Bainistíochta athbhreithniú a dhéanamh ar ár bpolasaí iontrála agus an t-uasmhéid daltaí i Naíonáin Bheaga a laghdú go 28 páiste ón bhliain seo chugainn ar aghaidh. Freisin, tá an scoil chun post freagrachta mar chomhordaitheoir riachtanais speisialta a shocrú. Beidh ról níos foirmeálta ag Cairde na dtuistí in athbhreithniú polasaithe as seo amach.  

Táimid chomh bródúil as an éacht atá bainte amach againn agus beimid ag leanúint ar aghaidh ag feabhsú agus ag cothú timpeallacht thacúil, gaelach, spreagúil inar féidir linn go léir leanúint ar aghaidh ag feabhsú as lámha a chéile.  Ba mhaith linn an deis seo a thógáil buíochas a ghabháil leis an bhfoireann, An Bord Bainistíochta agus libhse mar thuismitheoirí don tacaíocht i rith na tréimhse measúnaithe seo agus i gcónaí.

 

Fáilte romhaibh an tuairisc iomlán a léamh anseo.

 

Le buíochas,

Neasa